» LYS Coğrafya Soruları ve Cevapları

İlk Yayınlanma: 27.06.2010
26 Haziran 2010 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayarak tek oturumda gerçekleştirilen sınav, 120 dakika sürdü. LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 testleri yer aldı. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soruya 85 dakika, Coğrafya-1 testinde 24 soruya 35 dakika cevaplama süresi verildi.

 

LYS Edebiyat Sorularını ve Cevaplarını İndirmek İçin Tıklayınız:

LYS Coğrafya Soru ve Cevapları

 

Eğer indirmede sorun yaşıyorsanız ÖSYM'nin sitesinden indirmek için:

 
 

 
İlgili Dosyaları okuyabilmek için bir PDF okuyucu (Adobe Reader vb.) programınızın olması gerekir. Eğer ilgili programınız yoksa aşağıdaki metinler size kabaca yardımcı olacaktır.

 

 


T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
YERLEŞTİRME MERKEZİ
Ö S Y M
ÖĞRENCİ SEÇME VE
26 HAZİRAN 2010
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 3
EDEBİYAT COĞRAFYA SINAVI
1. Uzunluğu 500 km olan bir akarsuyun kaynağıyla ağzı
arasında, yatağı boyunca, belli yükselti ve mesafelerde
görülen yer şekilleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Yükselti (m) Mesafe (km) Yer şekli
400-170 0-100 V vadi
170-100 100-300 Plato
100-50 300 Çağlayan
50-10 300-450 Ova
10-0 450-500 Delta
Buna göre, bu akarsuyun aktığı yüzeyin profili
aşağıdakilerden hangisidir?
2. Aşağıda Ankara’daki bulutsuz bir güne ait güneşlenme
ve sıcaklık grafiği verilmiştir.
Bu grafikle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi
yanlıştır?
A) Güneş ışınlarının en dik geldiği anla sıcaklığın
en yüksek olduğu an arasında yaklaşık 3 saat
fark vardır.
B) Gün içindeki sıcaklık farkı 10 ºC’den fazladır.
C) Grafik ekim ayındaki bir güne aittir.
D) Saat 1 ile 6 arasında sıcaklık 5 ºC’nin altındadır.
E) Güneşten gelen enerjinin miktarıyla sıcaklığın
değişimi birbirine paralel değildir.

3. Nüfus politikaları, nüfusun niteliğini ve niceliğini etkileyen
bilinçli uygulamalardır. Dünyada,
I. nüfus artış hızını azaltma,
II. nüfus artış hızını artırma,
III. nüfusun niteliğini iyileştirme
amacıyla uygulanan üç çeşit nüfus politikası vardır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu nüfus politikalarını
uygulayan ülkeler doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) İngiltere Türkiye Fransa
B) Çin İngiltere Türkiye
C) Fransa Çin İngiltere
D) Türkiye Hindistan Japonya
E) Japonya Fransa Hindistan
4. Bir kentin fonksiyonel özellikleri ne kadar çeşitli ve
gelişmişse küresel çapta etkilediği alan da o kadar
geniş olmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisinin küresel
çapta etki alanının diğerlerinden daha dar olması
beklenir?
A) Berlin B) Londra C) Paris
D) Moskova E) Prag
5. Aşağıdaki haritada ilk yerleşmelerin ve kültür merkezlerinin
kurulduğu başlıca yerler gösterilmiştir.
Buna göre, bu uygarlıkların kurulduğu yerlerin ortak
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Verimli tarım alanları ve su kaynaklarının olması
B) Okyanus kıyısında yer alması
C) Zengin orman örtüsüyle kaplı olması
D) Sıcaklık ve yağışın fazla olması
E) Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması
Ekvator


3
6. VE 7. SORULARI AŞAĞIDA VERİLEN PARÇAYA
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Bir kişinin, on beşer yıl arayla üç kez ziyaret ettiği bir
yerleşim merkeziyle ilgili gözlemleri şöyledir:
1970: Burası tek katlı küçük evlerden oluşan 65 haneli
bir köy. Köyün toplam nüfusu üç yüz kadar. Halkın
temel geçim kaynağı tarım. Köydeki tarım alanları
çok geniş olmamasına karşın topraklar verimli olduğu
için çevredeki köylerden gelip buraya yerleşenler var.
1985: 1975 yılında köy çevresinde bulunan maden
burayı on yılda kasaba hâline getirmiş. Şu anda nüfusu
on beş bin ve bu sayı göçlerle her geçen yıl artmakta.
Nüfusun % 70’i geçimini maden ocaklarında
çalışarak sağlıyor. Bu işçilerin aileleriyle birlikte konakladığı
apartmanlar, sayısı gittikçe azalan köy evleriyle
büyük tezat oluşturuyor.
2000: Şu anda nüfus yüz bini geçmiş durumda. Madenciliğin
yanında, madenin işlendiği fabrikalar kurulması
geçim kaynaklarını çeşitlendirmiş. Bugün nüfusun
% 55’i bu fabrikalarda çalışıyor. Şehrin belediye
başkanı ile görüştüğümde, doğum oranı düşük olmasına
karşın nüfusun hızla arttığını, konut sıkıntısı çekildiğini,
gecekondu sayısının apartman sayısını geçtiğini
söyledi.
6. Bu parçaya göre, gözlem yapılan üç dönemde, bu
yerleşim merkezinde aşağıdakilerin hangisi bakımından
değişiklik olmamıştır?
A) Aktif nüfusun sektörel dağılımı
B) Göçün yönü
C) Toplam nüfus
D) Mesken tipi
E) Yerleşimin idari yapısı
7.
I. Madencilik ve maden endüstrisinden sağlanan
gelir artışı, şehirdeki endüstriyel yatırımların çeşitlenmesini
sağladı. Şehir ve çevresi önemli bir
endüstri merkezi oldu. Bu nedenle, maden tükense
de şehir önemini korudu ve göç almaya
devam etti.
II. Toprak verimli olduğu için maden tükendikten
sonra herhangi bir nüfus kaybı olmadı. Şehirde
yaşayan insanların tümü tekrar tarımla uğraşmaya
başladı. Şehir göç almaya devam etti.
III. Ekonominin canlı olduğu dönemlerde bankacılık
ve ticaret önem kazandı. Bunun yanında kültür,
sanat ve turizm alanlarında da pek çok yatırım
yapıldı. Şehirdeki geçim kaynakları çeşitlendiği
için madenin tükenmesinin etkisi çok büyük olmadı.
Bu yerleşim merkezinde, maden tükendikten on
beş yıl sonra, yukarıdaki durumlardan hangilerinin
gerçekleşme olasılığı vardır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III


4
8. Aşağıdaki tabloda Türkiye arazilerinin eğim dereceleriyle
bunların ülke topraklarına oranı verilmiştir.
Eğim (%) Ülke topraklarına oranı (%)
0-5 8,5
5-10 12,8
10-15 16,2
15’ten fazla 62,5
Yalnızca bu tablodaki bilgilere dayanarak Türkiye’yle
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Engebeli bir ülkedir.
B) İç kesimlerde ova ve platolar yaygındır.
C) Eğimin fazla olduğu yerlerde orman örtüsü azdır.
D) Ülke topraklarının yarısından fazlasını sıradağlar
oluşturur.
E) Kıyı bölgelerinde eğim azdır.
9.
I. Uludağ, Erciyes ve Palandöken gibi kar kalınlığı
ve topoğrafik koşulları uygun dağlarda kış sporları
için tesislerin yapılması
II. Dilovası, Çayırova, İzmit ve Çukurova’nın tarıma
elverişli arazilerine endüstri tesislerinin kurulması
III. Bafra, Gediz, Silifke gibi delta ovalarında çeşitli
endüstriyel tarım ürünü yetiştirilmesi
IV. Yüksek ve engebeli alanlardan oluşan Taşeli ve
Teke platolarında küçükbaş hayvancılığın yoğun
olarak yapılması
Yukarıdakilerden hangileri doğru arazi kullanımına
örnek gösterilemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV
D) II ve III E) II ve IV


5
10. Aşağıdaki haritada yükseltileri birbirinden farklı beş
ova gösterilmiştir.
Bu ovaların yükseltilerinin farklı olması aşağıdakilerden
hangisini etkilemez?
A) Endüstriyel tarım ürünlerinin çeşitliliğini
B) Kar yağışlı gün sayısını
C) Ürünlerin hasat zamanını
D) Sulamaya duyulan gereksinimi
E) Tarımda makine kullanımını
11. Aşağıdaki haritada beş kent merkezinin yıllık ortalama
sıcaklıkları verilmiştir.
Bu kentlerin yıllık ortalama sıcaklıkları arasındaki
farklılıkların nedenleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Mersin’in yıllık ortalama sıcaklığının İzmir’den
yüksek olması enlem etkisinden kaynaklanmaktadır.
B) Aksaray’ın yıllık ortalama sıcaklığının İzmir’den
düşük olmasında hem karasallığın hem de yükseltinin
etkisi vardır.
C) Kars’ın yıllık ortalama sıcaklığının Sinop’tan düşük
olması enlem etkisinden kaynaklanmaktadır.
D) Aksaray’ın yıllık ortalama sıcaklığının Kars’tan
yüksek olmasında hem enlem hem de yükselti
etkilidir.
E) Mersin’in yıllık ortalama sıcaklığının Aksaray’dan
yüksek olmasında hem enlemin hem de yükseltinin
etkisi vardır.
Ergene
Yüksekova
Erzincan
Söke
Adapazarı
İzmir
(17,6 C)
Aksaray
(11,8 C)
Mersin
(18,6 C)
Sinop
(14 C) Kars
(4,2 C)


6
12. Aşağıdaki ekonomik gelişmelerin hangisinde Türkiye’nin
jeopolitik konumu doğrudan etkilidir?
A) Endüstride gelişmiş olan ülkelerin dünyaca ünlü
markalarını üretmek için Türkiye’de fabrika kurmaları
B) Bazı ülkelerin Türkiye’de arazi satın alarak organik
tarım yapmaları
C) Farklı dönem ve kültürlere ait tarihî eserlerin Türkiye
turizmi açısından önemli bir kaynak oluşturması
D) Azerbaycan ve Irak petrollerinin Türkiye toprakları
üzerinden Akdeniz’e ulaştırılması
E) Dış piyasalarda, Türkiye’de üretilen tekstil ürünlerine
talebin fazla olması
13. Aşağıdaki tabloda, Türkiye’de bazı yıllardaki dış satımın
dış alımı karşılama oranları verilmiştir.
Yıl
Dış satımın dış alımı
karşılama oranı (%)
1930 102,6
1950 92,2
1970 62,1
1990 58,1
2007 63,0
Yalnızca bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılabilir?
A) 1950’deki dış satım miktarı, 1970’tekinden fazladır.
B) 1970 ve 2007’deki dış alım giderleri ve dış satım
gelirleri birbirine yakındır.
C) Dış ticaret hacminin en düşük olduğu yıl 1990’
dır.
D) 1990’daki dış satım geliri, 1930’dakinden azdır.
E) 1930’da dış satım geliri, dış alım giderinden fazladır.


7
14. Aşağıdaki grafik, 2000-2006 yılları arasında bir ülkede
enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretimini
göstermektedir.
Bu grafiğe göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) Verilen yılların tümünde kömür ve doğal gazdan
elde edilen elektrik enerjisi miktarı birbirine çok
yakındır.
B) En fazla elektrik enerjisi 2004 yılında üretilmiştir.
C) Akarsudan elde edilen elektrik enerjisi miktarındaki
en büyük artış 2000-2002 yılları arasındadır.
D) Elektrik enerjisi üretiminde, kömürün payının en
yüksek olduğu yıl 2000’dir.
E) 2006 yılında, doğal gazdan elde edilen elektrik
enerjisi miktarı, kömür ve akarsudan elde edilenlerin
toplamından fazladır.
15. Doğu Karadeniz Bölümü’ne tur düzenleyen bir turizm
şirketi, gazetelere aşağıdaki ilanı vermiştir:
“İlk gün, heyelan sonucu oluşan Sera Gölü ziyaret
edilecek; ikinci gün, Trabzon ilindeki Sümela Manastırı
gezilecek; üçüncü gün, Kaçkar Dağları’nda 2000
metrenin üzerindeki krater göllerine gidilecek; son
gün ise buzulları görmek için 3000 metreye çıkılacaktır.
Gezi boyunca, Doğu Karadeniz Dağları’ndaki yayla
yerleşmelerinde mola verilecektir.”
Turizm şirketinin ilanında aşağıdakilerden hangisiyle
ilgili olarak verilen bilgi yanlıştır?
A) Doğu Karadeniz Dağları’nda görülen kırsal yerleşme
tiplerinden biri
B) Doğu Karadeniz Dağları’nda buzulların indiği
yükselti
C) Kaçkar Dağları’nda 2000 metrenin üzerinde yaygın
olarak bulunan göllerin oluşum biçimi
D) Sera Gölü’nün oluşum biçimi
E) Sümela Manastırı’nın bulunduğu il
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2002 2004 2006
(10 kWh) Akarsu Kömür Doğal gaz 9
Yıl
Elektrik enerjisi
üretimi


8
16. Bir ülkede çalışan nüfusun tarım, endüstri ve hizmet
sektörlerine dağılımı, o ülkedeki ulusal geliri etkiler.
Bu yargının doğruluğunu kanıtlamak için,
I. Endüstri kuruluşlarının yoğun olduğu yerlerde
nüfus yoğunluğu da fazladır.
II. Tarım sektöründen elde edilen gelir, endüstri ve
hizmet sektörlerinden elde edilenden azdır.
III. Hizmet sektörü, hem tarım hem de endüstri sektörüyle
ilişkilidir.
bilgilerinden hangileri kullanılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
17. Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli ölçeklerden
biri de Birleşmiş Milletlerin geliştirdiği insani
gelişim endeksidir. Bu endeks, ülkelerin beşerî ve
ekonomik özellikleri göz önüne alınarak hesaplanır.
Aşağıdaki tabloda, 2007 yılındaki insani gelişim endeksine
göre yapılan sınıflamalarda yer alan bazı ülkeler
gösterilmiştir.
İnsani Gelişim Endeksi (2007)
Çok yüksek
(1-0,90)
Yüksek
(0,89-0,80)
Orta
(0,79-0,50)
Düşük
(0,49-0)
Norveç
Avustralya
ABD
Belçika
Polonya
Malezya
Brezilya
Türkiye
Ürdün
Mısır
Hindistan
Nijerya
Zambiya
Senegal
Etiyopya
Afganistan
Buna göre, bir ülkenin insani gelişim endeksinin
yükselmesinde aşağıdakilerden hangisinin en az
etkili olduğu savunulabilir?
A) Okuryazar oranının artması
B) Ortalama yaşam süresinin uzaması
C) Kişi başına düşen ulusal gelirin artması
D) Okullaşma oranının artması
E) Çalışma çağındaki nüfusun artması


9
18. Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya’nın özellikleriyle
ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
A) Japonya’da görülen iklim çeşitliliği daha fazladır.
B) Çin Halk Cumhuriyeti’nde şehirleşme oranı daha
yüksektir.
C) Çin Halk Cumhuriyeti yer altı kaynakları bakımından
daha fakirdir.
D) Çin Halk Cumhuriyeti’nde yerel saat farkı daha
fazladır.
E) Japonya’da tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfus
oranı daha yüksektir.
19. Aşağıdaki tabloda iki Avrupa ülkesinin üye olduğu bazı
uluslararası örgütler verilmiştir.
X Ülkesi Y Ülkesi
AB Üyeliği


comments powered by Disqus

ygs lysYGS LYS

Sınavlarla İlgili Sohbet ve Soru/Cevap Forumu

Bilmediklerinizi sorun, bildiklerinizi paylaşın, fikir alın/verin. Burası sizin yeriniz!

sohbet-sorucevap forum

Sitemize Üye Olun

Son gelişmelerden anında haberiniz olsun !

Facebook sayfamıza üye olun

Mail adresinizi yazıp üye olun,
gelişmeler mailinize gelsin:


ygslys.blogcu.com facebookta
YGS'ye (12 Mart) Kalan Süre:
YGS LYS